MOTOLIFE Artykuły motoryzacyjne
Twój koszyk jest pusty.

You are here: Home Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

SPRZEDA?Y PRZY WYKORZYSTANIU ?RODKW POROZUMIEWANIA SI? NA ODLEG?O?? ORAZ ?WIADCZENIA US?UG DROG? ELEKTRONICZN?

(REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO)

Niniejszy regulamin okre?la zasady dokonywania zakupw w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedaj?cego pod adresem www.motolife.com.pl

Sprzedaj?cym jest P.P.H.U. Boles?aw Brzonkalik, posiadaj?ca nr NIP: 693 112 90 58, REGON: 021679320

Kontakt z Us?ugodawc? mo?na uzyska?:

pod numerem telefonu 74 833 48 67 b?d? korzystaj?c z adresw poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? Regulamin jest regulaminem, o ktrym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupuj?cy) osoba fizyczna, ktra uko?czy?a co najmniej 13-ty rok ?ycia, przy czym w przypadku nieuko?czenia przez t? osob? 18-ego roku ?ycia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a tak?e osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieb?d?ca osob? prawn?, ktrej przepisy szczeglne przyznaj? zdolno?? prawn?, a ktra dokonuje lub zamierza dokona? Zamwienia lub korzysta z innych us?ug Sklepu Internetowego (w tym rwnie? Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedaj?cy dok?ada wszelkich stara?, aby prezentowana na stronach oferta, by?a aktualna. Gdyby jednak niektre z Zamwionych Towarw nie by?y dost?pne, Sprzedaj?cy zobowi?zuje si? do niezw?ocznego poinformowania Kupuj?cego o zaistnia?ej sytuacji telefonicznie lub drog? mailow?.

4. Towar rzecz ruchoma, ktrej dotyczy Umowa Sprzeda?y.

5. Us?uga dodatkowa us?uga ?wiadczona przez Us?ugodawc? na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w zwi?zku z charakterem sprzedawanych produktw.

6. Produkt Towary i Us?ugi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzeda?y umowa sprzeda?y Produktw w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomi?dzy Us?ugodawc? a Klientem, z wykorzystaniem ?rodkw porozumiewania si? na odleg?o?? (w tym drog? telefoniczn?).

8. Sklep Internetowy Motolife (Sklep, Sklep Internetowy) serwis internetowy dost?pny pod adresem www.motolife.com.pl , za po?rednictwem ktrego Klient mo?e kupi? Produkt.

9. Strona Us?ugodawca i Klient.

10. Strona Sklepu ka?da strona b?d? podstrona www znajduj?ca si? pod adresem www.motolife.com.pl

11. Zamwienie o?wiadczenie woli Klienta okre?laj?ce jednoznacznie rodzaj i ilo?? Produktw, zmierzaj?ce bezpo?rednio do zawarcia Umowy Sprzeda?y na odleg?o?? za po?rednictwem Sklepu Internetowego.

2 Zasady oglne

1. Warunkiem z?o?enia Zamwienia w Sklepie Internetowym przez Kupuj?cego jest zapoznanie si? z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowie? w czasie realizacji Zamwienia.

2. Sklep internetowy Motolife prowadzi sprzeda? detaliczn? i hurtow? za po?rednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Motolife s? fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta?y legalnie wprowadzone na rynek polski.

3 Sk?adanie zamwie?

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.motlife.com.pl s? cenami brutto podanymi w z?otych polskich (zawieraj? podatek VAT). Podane ceny nie obejmuj? kosztw wysy?ki, przy czym w przypadku realizacji zamwienia przekraczaj?cego 300,00 z? netto, Sprzedaj?cy zobowi?zuje si? do wys?ania Towaru na koszt w?asny

2. Zamwienia s? przyjmowane s? przez stron? internetow?, telefonicznie lub drog? mailow?.

3. Zamwienia sk?adane poprzez stron? internetow? mo?na sk?ada? 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu przez ca?y rok po nale?ytym wype?nieniu formularza rejestracyjnego. Zamwienia sk?adane drog? telefoniczn? lub mailow? jest mo?liwe wy??cznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamwienie jest skuteczne, je?li Kupuj?cy prawid?owo wype?ni formularz zamwienia i prawid?owo poda dane kontaktowe w tym dok?adny adres, na ktry Towar ma by? wys?any oraz numeru telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie s? kompletne, Sprzedaj?cy skontaktuje si? z Kupuj?cym. Je?li kontakt z Kupuj?cym nie b?dzie mo?liwy, Sprzedaj?cy ma prawo do anulowania Zamwienia.

6. Kupuj?cy wyra?a zgod? na wystawianie i przesy?anie drog? elektroniczn?, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentw rozliczeniowych, w szczeglno?ci takich jak: faktury VAT z za??cznikami, faktury VAT koryguj?ce z za??cznikami i formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedaj?cego rwnie? do wystawiania i przesy?ania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy?ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost?pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie sk?adania Zamwienia, Kupuj?cy mo?e wyrazi? zgod? na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedaj?cego w celu ich przetwarzania w zwi?zku z realizacj? Zamwienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupuj?cy ma prawo do wgl?du w swoje dane, ich poprawiania oraz ??dania ich usuni?cia.

8. Kupuj?cy mo?e skorzysta? z opcji zapami?tania jego danych przez system w celu u?atwienia procesu sk?adania kolejnego Zamwienia. W tym celu Kupuj?cy powinien poda? login i has?o, niezb?dne do uzyskania dost?pu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Has?o jest ci?giem znakw ustalanych przez Klienta. Has?o Klienta nie jest znane Sprzedaj?cemu i Klient ma obowi?zek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowo?anym dost?pem osb trzecich.

9. Po z?o?eniu przez Klienta skutecznego zamwienia, otrzyma on automatyczn? odpowied? ze sklepu potwierdzaj?c? przyj?cie zamwienia.

10. Czas rozpocz?cia realizacji zamwienia pokrywa si? z momentem wp?ywu wp?aty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamwienia w przypadku p?atno?ci przelewem lub momentem dokonania zamwienia w przypadku p?atno?ci kart? lub wyborem opcji za pobraniem.

4 Koszty i termin wysy?ki

1. Towar wysy?any jest pod adres wskazany w formularzu zamwienia lub podany telefonicznie albo drog? mailow?. Sklep poinformuje Klienta niezw?ocznie o nieprawid?owo wype?nionym formularzu zamwienia, ktry uniemo?liwia dokonanie wysy?ki lub mo?e j? op?ni?.

2. Towar jest dostarczany za pomoc? wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za po?rednictwem Poczty Polskiej. W niektrych przypadkach istnieje mo?liwo?? odbioru osobistego towarw w siedzibie Sprzedaj?cego.

3. Przesy?ka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy ka?dym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamwie? z opcj? przesy?ki za pobraniem. Przy wyborze opcji p?atno?ci przelew lub p?atno?? kart? lub przelewem online do czasu podanego na stronach serwisu nale?y doliczy? czas zaksi?gowania ?rodkw na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupuj?cy jest obci??any kosztami dostawy (wysy?ki) okre?lonymi w cenniku transportu, przy czym w przypadku realizacji zamwienia przekraczaj?cego 300,00 z? netto, Sprzedaj?cy zobowi?zuje si? do wys?ania na koszt w?asny. Wysoko?? op?at uzale?niona jest od rodzaju transportu oraz sposobu p?atno?ci. Kupuj?cy mo?e si? zapozna? z cennikiem w ka?dej chwili klikaj?c w link wysy?ka.

5 P?atno?ci

1. Na ka?dy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowd zakupu (faktur?).

2. P?atno?? za zamwiony towar mo?e nast?pi? za pobraniem (przy odbiorze towaru), za po?rednictwem systemu p?atno?ci elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku niektrych rodzajw asortymentu Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu p?atno?ci poprzez wy??czenie wybranych opcji p?atno?ci na stronie.

6 Odbir towaru

  1. Dostawy s? realizowane na terytorium Rzeczypospolitej. Mo?liwa wysy?ka za granic? po wcze?niejszym uzgodnieniu kosztw dostawy.

2. Przed odebraniem przesy?ki z poczty lub od kuriera nale?y sprawdzi?, czy opakowanie

nie uleg?o uszkodzeniu w transporcie. W szczeglno?ci nale?y zwrci? uwag? na stan ta?m lub plomb naklejonych na przesy?k?. W przypadku, gdy opakowanie przesy?ki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (ta?my) s? zerwane nale?y nie przyjmowa? przesy?ki i w obecno?ci kuriera sporz?dzi? protok? szkody oraz skontaktowa? si? jak najszybciej ze sprzedawc? w celu wyja?nienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawid?owo?ci w zakresie stanu ilo?ciowego lub jako?ciowego przesy?ki przy odbiorze mo?e mie? negatywny wp?yw na wynik rozpatrzenia roszcze? Klienta z tytu?u uszkodzenia czy okradzenia przesy?ki w transporcie.

6 Odst?pienie od umowy

1. Konsument, ktry zawar? umow? na odleg?o??, ma prawo do odst?pienia od umowy

bez podania przyczyny sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie na pi?mie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przys?uguje jedynie przez 14. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy si? od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy ?wiadczenia us?ugi od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzeda?y konsumenckiej, a wi?c stosuje si? wy??cznie do sprzeda?y osobie fizycznej, ktra dokonuje zakupu w celu niezwi?zanym z dzia?alno?ci? zawodow? lub gospodarcz?.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyj?ty tylko i wy??cznie wtedy, gdy b?dzie odes?any w pe?ni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria b?d? nieuszkodzone oraz nie b?d? nosi?y ?ladw u?ywania, ?wiadcz?cych o innym wykorzystywaniu produktu, ni? tylko do celw jego sprawdzenia.

4. Zgodnie z ustaw?, mo?liwo?ci zwrotu nie podlegaj?: ?wiadczenia us?ug rozpocz?tego,

za zgod? Konsumenta, przed up?ywem terminu, o ktrym mowa w art. 7 ust.1, dotycz?cych nagra? audialnych i wizualnych oraz zapisanych na no?nikach programw komputerowych po usuni?ciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umw dotycz?cych ?wiadcze?, za ktre cena lub wynagrodzenie zale?y wy??cznie od ruchu cen na rynku finansowym, ?wiadcze? o w?a?ciwo?ciach okre?lonych przez Konsumenta w z?o?onym przez niego zamwieniu lub ?ci?le zwi?zanych z jego osob?, ?wiadcze?, ktre z uwagi na ich charakter nie mog? zosta? zwrcona lub ktrych przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, us?ug w zakresie gier i zak?adw wzajemnych.

5. W przypadku skorzystania z prawa odst?pienia od umowy, zwracany towar nale?y odes?a? na w?asny koszt na adres siedziby Us?ugodawcy.

6. Do przesy?ki zwrotnej nale?y do??czy? pisemne o?wiadczenie o odst?pieniu od oraz

numer konta, na jaki sklep ma zwrci? zap?at?.

7. W ci?gu dwch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z o?wiadczeniem o odst?pieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Je?eli towar spe?nia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura koryguj?ca. Orygina? i kopia faktury zostan? wys?ane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odes?a? podpisan? kopi? faktury koryguj?cej. Po jej otrzymaniu, w ci?gu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zap?aty na wskazane konto Klienta.

7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadaj? gwarancj? producenta, importera lub sprzedawcy, obowi?zuj?c? na terenie Polski. Czas gwarancji ka?dego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczeg?owe warunki realizacji gwarancji s? okre?lone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Wi?kszo?? produktw posiada gwarancje realizowane bezpo?rednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentw. Dok?adne adresy punktw serwisowych znajduj? si? na kartach gwarancyjnych do??czanych do produktw oraz na stronach internetowych producentw. Kupuj?cy mo?e tak?e przeprowadzi? procedur? reklamacyjn? z tytu?u Gwarancji za po?rednictwem Sprzedaj?cego.

2. Naprawiony produkt odsy?any jest do Klienta na koszt Us?ugodawcy.

3. Klient traci uprawnienia okre?lone w ustawie o szczeglnych warunkach sprzeda?y

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, je?eli przed up?ywem dwch miesi?cy od stwierdzenia niezgodno?ci towaru z umow? nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie zawiadomienie przed jego up?ywem. W przypadku sprzeda?y niestanowi?cej sprzeda?y konsumenckiej, wy??cza si? przepisy zawarte w artyku?ach 556-576 Kodeksu cywilnego.

8 Polityka prywatno?ci oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientw sklepu internetowego w zwi?zku z zakupami jest Us?ugodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane s? w celu realizacji umw sprzeda?y, w zawi?zku z tym mog? by? przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostaw? zakupionych towarw do klienta oraz, w przypadku zakupw na raty, instytucjom kredytuj?cym zakup. Klienci maj? prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane s? przekazywane dobrowolnie.

9 Postanowienia ko?cowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj? przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z p?n. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z p?n. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z p?n. zm.).

2. Spory wynikaj?ce ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w zwi?zku z wykonywaniem zawartych umw mi?dzy Sklepem a Klientami, b?d? rozpatrywane przez S?d w?a?ciwy wed?ug przepisw o w?a?ciwo?ci rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustaw? z dnia 17.11.1964 r. Kodeks post?powania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu

z zastrze?eniem, i? do umw zawartych przed zmian? Regulaminu stosuje si? wersj? Regulaminu obowi?zuj?c? w chwili z?o?enia zamwienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 1.01 2012 r.


Drukuj PDF

Copyright © Anteny, tłumiki, uszczelki samochodowe, akcesoria i chemia motoryzacyjna | Świdnica | Wrocław | Wałbrzych | Dolny Śląsk 2018

Template by Templates for Joomla & Suknie Ślubne Warszawa.